Baner 2018
Orzel

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

Logo

 

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w ramach Ochotniczych Hufców Pracy


Rekrutacja do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w ramach Ochotniczych Hufców Pracy

O przyjęcie do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych może ubiegać się osoba, która:

 • Ukończyła 15 lat  oraz VI lub  VII klasę szkoły podstawowej
 • Osoba niemająca 15 lat (Kodeks Pracy art.191 2-27), która nie ukończyła ośmioletniej szkoły podstawowej. W takim wypadku wymagane jest :
 • - zezwolenie dyrektora ośmioletniej szkoły podstawowej, w której obwodzie mieszka ta osoba, na spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą macierzystą
 • - Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej sporządzona na wniosek rodziców/opiekunów prawnych, zawierająca informacje o braku rokowań odnośnie możliwości ukończenia szkoły dla dzieci i młodzieży
 • Jest w trudniej sytuacji życiowej spowodowanej np.: niepowodzeniami szkolnymi, opóźnieniem w nauce, niespełnianiem obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, zagrożeniem niedostosowania społecznego.

 

Kandydaci do Hufca Pracy składają następujące dokumenty:

 1. Kwestionariusz rekrutacyjny Kandydata do OHP
 2. Karta zgłoszeniowa do Szkoły Podstawowej Dla Dorosłych
 3. Klauzula informacyjna - ogólna dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO
 4. Zgoda na wykorzystanie wizerunku
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 6. Ostatnie świadectwo szkolne( kopia) z ostatniej ukończonej klasy przez kandydata
 7. Opinia Poradni psychologiczno- pedagogicznej zalecającej kształcenie w formie przygotowania do wykonywania określonej pracy
 8. Opinia pedagoga szkoły macierzystej
 9. Zezwolenie dyrektora ośmioletniej szkoły podstawowej, w której obwodzie mieszka ta osoba, na spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą macierzystą. (dotyczy kandydatów, którzy nie ukończyli ośmioletniej szkoły podstawowej i nie ukończyli 15 r.ż.).
 10. 1 Fotografię
 11. Zaświadczenie lekarza  medycyny pracy
 12. Umowa o pracę ( kopia)

Wszelkie pytania:                        Hufiec Pracy

                                                    62-300   Września

                                                     ul . Koszarowa 12 ( budynek ZSZ nr2 )

                                                   tel. 61 6400966 w. 33

KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY

 


 

<< wstecz