Baner 2018
Orzel

AKTYWNA TABLICA

Logo

RZĄDOWY PROGRAM ROZWIJANIA SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY
ORAZ KOMPETENCJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE
TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH NA LATA 2020-2024

AKTYWNA TABLICA”

Główny cel programu AKTYWNA TABLICA to umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym sprzętu, nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii, wybranych przez szkoły oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii, poprawę efektów pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Program powinien przyczynić się do trwałej zmiany świadomości i zachowania nauczycieli związanych z wykorzystaniem TIK w procesie kształcenia.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni (technikum
i branżowa szkoła I stopnia) przystąpił do programu AKTYWNA TABLICA i otrzymał wsparcie na zakup łącznie 14 laptopów w grudniu 2020 roku.                                              

Od stycznia do maja 2021 roku były realizowane działania dotyczące wdrożenia stosowania TIK w procesie nauczania określone w programie AKTYWNA TABLICA.

Zarządzeniem dyrektora ZSZ Nr 2 z dnia 20 listopada 2020 r. został powołany szkolny
e-koordynator do koordynowania działań w zakresie stosowania TIK w szkole w osobie
p. Edyty Raczak, oraz nauczycielskie zespoły samokształceniowe, które wspierają dyrektora szkoły i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK, w ramach zespołów przedmiotowych.

Na mocy „Porozumienia z dnia 5 marca 2021 roku” została utworzona Międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, do której należą wrzesińskie szkoły ponadpodstawowe: Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Politechnicznych, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Zespół Szkół Zawodowych Nr 2.

Nauczyciele ZSZ Nr 2 wzięli udział w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu. Np. szkolenie „Lekcja: Enter” w wymiarze 40 godzin dydaktycznych (marzec – maj 2021). Celem szkolenia było podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie innowacyjnego i kreatywnego wykorzystania zasobów i środowisk cyfrowych w ich pracy edukacyjnej. Wzięło w nim udział 5 nauczycieli.

Nauczyciele ZSZ Nr 2 przeprowadzili 10 lekcji otwartych na podstawie opracowanych własnych scenariuszy zajęć edukacyjnych z następujących przedmiotów:

 

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kolejne-srodki-na-zakup-sprzetu-do-szkol-w-ramach-rzadowego-programu-aktywna-tablica

https://lekcjaenter.pl/

 

 

<< wstecz