Baner 2018
Orzel

Zakład Pracy w Szkole

Logo

„Zakład pracy w szkole – nowoczesne pracownie w szkołach powiatu wrzesińskiego”

 

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 – Tryb nadzwyczajny, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji projektu: 01.04.2022 r. – 31.12.2022 r.

Beneficjentem projektu jest Powiat Wrzesiński.

Całkowita wartość projektu: 437 344,46 zł

Wartość dofinansowania: 393 610,01 zł

Celem głównym projektu jest zapewnienie realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez wyposażenia pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie do:

- pracowni kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności oraz pracowni żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni,

- pracowni informatycznej i elektronicznej w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni,

- pracowni prowadzenia sprzedaży, fryzjerskiej, gastronomicznej i pracowni logistycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

<< wstecz